Jak s domácí prací?

Nejpozději v úterý 17/3 do 10:00 obdržíte od jednotlivých vyučujících souhrnnou zprávu se zadáním práce na daný týden.

Vysvětlení postupů, rozšiřující otázky, … k příslušným úkolům najdete v sekci dokumenty – veřejné dokumenty vyučujících. U příslušného vyučujícího si dle předmětu najdete soubor, jehož název bude v zadání práce zaslané učitelem/učitelkou. Stejným způsobem budou zveřejňována i řešení prací.

V Bakalářích bude zároveň povolena komunikace mezi žákovským a učitelským účtem (v Komensu budete moci zasílat dotazy). Telefonické dotazy do školy vždy mezi 9:00 – 10:30).

Domácí úkoly zasílejte na mailové adresy příslušných vyučujících (příjmení učitele@zshb.cz), úkoly zadané ředitelem školy na skola@zshb.cz

Potvrzení - ošetřování kvůli uzavření školy

Zvítězil jsem nad technikou, naučil jsem se vystavovat potvrzení elektronicky: stačí, abyste na školní mail (skola@zshb.cz) poslali jméno + příjmení + rodné číslo dítěte. Vyplním, elektronicky podepíšu a posílám vám zpátky.

Výdej formulářů na ošetřovné

bude probíhat ve čtvrtek 12. 3. od 15:30 do 16:30 v kanceláři Obecního úřadu ve VALTEŘICÍCH.
Další termín následuje v pondělí 16. 3. ve škole (čas bude upřesněn).
Upozornění: formulář lze vystavit pro děti do deseti let věku včetně.
S sebou pro jistotu rodné číslo dítěte.

Obědy během uzavření školy

Obědy jsou žákům automaticky odhlášeny.

  • Pro oběd si zájemci mohou přijít s jídlonosičem.
    • Takovýto oběd stojí 57,- Kč (nejde o školní stravování).
    • Objednávky na tel.: 481 584 258, 736 476 987, 481 584 035 nejpozději do 12:00 předcházejícího dne.
    • Obědy se vydávají 11:00 – 11:30 u dveří do školní kuchyně.

Uzavření škol - koronavirus

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í

 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.  Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

 Odůvodnění: 

 Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.  Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

                                                                           Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví

 

přesná fakturační adresa: 
Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: skola@zshb.cz

tel: mobil: 737 463 177, ředitelna: 481 584 216, sborovna: 481 584 036
vedoucí školní jídelny a hospodářka: 481 584 258, školní jídelna: 481 584 035, jidelna@zshb.cz

IZO: 102442797, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600